Obsah

Děti a mládež

 
 Co by měly děti vědět:
 
·      při odchodu z domova vždy zamykej, přesvědči se zda - li jsou uzavřena všechna
    okna a další přístupy do domu
·      nevoď do domu cizí lidi ( děti ), o návštěvě cizích dětí informuj rodiče
·      neotvírej cizím lidem, přesvědči se, kdo je za dveřmi, používej kukátko, okno apod.     
·      jsi - li doma sám, používej řetízek na dveřích
·      dávej o sobě vědět rodičům, když se někde zdržíš, předejdeš zbytečným problémům
·      klíč od domu si nechávej vždy u sebe
·      ve škole si ukládej věci do uzamykatelných skříněk nebo šaten
·      nenos při sobě mnoho peněz nebo cenné věci
·      pro venkovní hry používej prostory k tomu určené - nepoužívej silnici, chodník apod.
·      pamatuj, že při hře lze různými předměty zranit ostatní osoby
·      nikam neodcházej s cizími lidmi, nedoprovázej je a nesedej s nimi do žádných vozidel, neber od cizích osob potraviny a další předměty
·      neznámé osobě neříkej, jaké cennosti máte doma, kdy rodiče odcházejí do práce, a kdy se vracejí, kdy a na jak dlouho odjíždíte na dovolenou, prázdniny apod.
·      choď po chodníku, při přechodu vozovky používej přechod pro chodce, před vstupem do vozovky se pořádně rozhlédni na obě strany, nespoléhej na to, že tě řidič nechá vždy bezpečně a nerušeně přejít
·      venku se nedotýkej neznámých zvířat - psů a jiných, nehlaď je, nedráždi je - riziko pokousání a přenosu různých nemocí
·      nepožívej alkoholické nápoje a další omamné látky
·      neprozrazuj na sebe mnoho informací např. na internetu - telefonní čísla, nezveřejňuj např. své fotografie lidem, které neznáš
·      nehraj si s ohněm a jinými nebezpečnými látkami ( pyrotechnika apod. )
 
 
Jak se chovat k neznámým lidem:
 
·      je lépe se vzdálit od lidí, jejichž chování vybočuje z běžných pravidel chování, nebo toto oznámit dospělým osobám, kterým důvěřuješ
·      tvé tělo patří tobě, nikdo se ho nemá právo dotýkat pokud je ti to nepříjemné
·      měj se na pozoru pokud tě neznámá osoba někam láká, nabízí ti nějaké dárky, peníze a dělá to jen proto, že se mu líbíš
·      dávej pozor na schůzky s neznámými lidmi, pokud přece na ně přistoupíš, trvej na veřejném místě a o setkání někomu řekni, pozor na schůzky sjednané na internetu apod.
·      nikdo tě nemá právo zneužívat a to ani tví blízcí - osoba z rodiny, učitelé, vedoucí různých kroužků apod.
·      nikdy nestopuj vozidla - zejména pro dívky je to obrovské riziko
·      nedělej činnost s kterou nesouhlasíš, i kdyby tě někdo do ní nutil, a která by mohla způsobit tobě nebo jinému člověku tělesnou nebo psychickou újmu nebo újmu na majetku
·      máš právo se vyjádřit v případě, kdy se jedná o tvou osobu
 
 
Jak se chová malý chodec nebo cyklista na silnici:
 
·      přecházej přes silnici na místě k tomu určených - přechod apod.
·      na křižovatce se semafory přecházej jen na zelenou
·      silnici přecházej kolmo a před tím se rozhlédni jestli ti nehrozí nebezpečí
·      po silnici bez chodníku choď vlevo proti směru jedoucích vozidel, s chodníkem vždy používej chodník
·      při špatné viditelnosti používej viditelné oděvy a reflexní součástky
·      při jízdě na jízdním kole vždy používej přilbu a správně vybavené jízdní kolo
·      chovej se tak, aby jsi svou jízdou neomezil a neohrozil ostatní účastníky silničního provozu
·      při jízdě na kole jezdi vpravo, využij cyklostezek nebo méně frekventovaných silnic
 
Nedej šanci návykovým látkám
 
·      neužívej alkoholické nápoje, cigarety a jiné omamné látky
·      alkohol a cigarety patří jen dospělým a i tam pamatuj „ všeho s mírou „
·      peníze jdou využít jinak a lépe
·      tyto látky jsou návykové a zdraví i životu nebezpečné
·      drogy nikdy nezkoušej, hazarduješ se životem - návyk je velmi rychlý  a odvykající kůra velmi těžká
·      nedej šanci zničit si život kvůli obrovským dluhům, závislosti, odepsáním se ze společnosti
 
Jak se bránit proti šikaně:
 
Projevy šikany
 
     Nadávky, bití, fackování, kopání, tahání za vlasy nebo oděv, odebírání věcí, ohrožování, vydírání, rozšiřování pomluv, ponižování, poškozování věcí druhého, hrubé nadávky, vysmívání se, vydírání peněz a jiných cenných věci nebo maličkostí ( svačina apod. ), zotročování vrstevníků nebo ze strany starších, ignorace, vyloučení z kolektivu, různé schválnosti a nejapné vtípky ( opakující se )
   
     Proti šikaně nebuď slepý, je to problém společnosti - v jejich projevech se může jednat o podezření z přestupků nebo trestných činů. Šikanu nelze tolerovat, zasluhuje tvrdý a důrazný postih.
 
·         nikdo nemá právo nikomu ubližovat
·         obrať se s prosbou na pomoc na dospělé - rodiče, učitel, policista
·         chovej se sebevědomě, obětí se stávají slabší jedinci
·         nenech se strhnout názorem většiny
·         oznamuj projevy šikany, i kdyby ti ostatní říkali, že jsi „bonzák“ apod.