Navigace

Obsah

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koordinační výkres zastavěného území

Výkres základního členění

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanace

Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území

Vodní hospodářství

Doprava, energetika, komunikační sítě

Posouzení vlivů koncepce ÚP na soustavu NATURA 2000

Textová část ÚP

Textová část - odůvodnění